عنوان: آگهی مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان انبار به مساحت 13493/8 متر مربع واقع در بویین و میاندشت بلوار فرهنگ استان اصفهان

مهلت دریافت سند: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده