عنوان: مزایده برنج در رشت

مهلت دریافت سند: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده