عنوان: تجدید مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه استان البرز

مهلت دریافت سند: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری