عنوان: مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 3325 تن انواع نهاده های کشاورزی استان بوشهر

مهلت دریافت سند: ۱۸ فروردين ۱۴۰۰

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مناقصه نهاده های کشاورزی

...