عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله یی استان خراسان جنوبی (نوبت اول)

مهلت دریافت سند: ۱۷ فروردين ۱۴۰۰

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مناقصه نهاده های کشاورزی