عنوان: مزایده فروش ملک چهاردانگ استان آذربایجان شرقی

مهلت دریافت سند: ۲۴ فروردين ۱۴۰۰

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مزایده