عنوان: مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 7000تن انواع نهاده ها از استان مرکزی

مهلت دریافت سند: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری