عنوان: تجدید مزایده 240 تن مواد حاصل از بوجاری سویا در گرگان و گنبد

مهلت دریافت سند: ۲ اسفند ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده