عنوان: مناقصه حمل ریلی 100 هزار تن کود شیمیایی از مبادی و پتروشیمی ها

مهلت دریافت سند: ۴ اسفند ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری