عنوان: مزایده عمومی یک مرحله یی نوبت دوم استان فارس

مهلت دریافت سند: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مزایده