عنوان: مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 15000 تن انواع نهاده ها از آبیک

مهلت دریافت سند: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری