عنوان: آگهی تجدید مناقصه عمومی بین المللی یک مرحله یی

مهلت دریافت سند: ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مناقصه