عنوان: تجدید مناقصه خرید دی آمونیوم فسفات و کلرور پتاسیم

مهلت دریافت سند: ۱ بهمن ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه نهاده های کشاورزی