عنوان: آگهی مناقصه عمومی بارگیری حمل و تخلیه(استان زنجان)

مهلت دریافت سند: ۲۰ دي ۱۳۹۹

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مناقصه نهاده های کشاورزی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله یی(نوبت اول) و (نوبت دوم)

عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار9000 تن انواع نهاده های کشاورزی

.