عملکرد اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان اذربایجان شرقی در ماه گذشته

به گزارش روابط عمومی شرکت خمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در راستای اجرای دستورالعمل های پایش و نظارت بر روند توزیع کودهای یارانه دار در شبکه توزیع اعم از بخش خصوصی و تعاونی توسط اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود و گروه پایش استان، تیرماه سالجاری از 16 انبار کارگزاران در شهرستانها بازدید و صورتجلسات مربوطه پس از تنظیم و تکمیل به مدیریت محترم بازرسی و حسابرسی شرکت ارسال شده است.

شایان ذکر است از ابتدای سال 1398 تا آخر تیر ماه جمعاً 64 مورد بازدید توسط اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان انجام گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید