معارفه سرپرست جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مهندس مجید سلطانی به سمت سرپرست جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران معرفی و از زحمات علی محسنی مدیر قبلی تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در مراسمی که با حضور مهندس بازوند مشاور مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور و مهندس حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و معاونین و مدیران سازمان و مهندس افچنگی کارشناس مسئول امور استانهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد. آقای مهندس مجید سلطانی به عنوان سرپرست جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران معارفه گردید.

سمت قبلی مهندس مجید سلطانی مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران بوده که دارای سوابق مسئولیتی همچون رئیس دفتر برنج سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید