كسب بالاترین رتبه در عملكرد آموزشی شركت خدمات حمایتی كشاورزی

به استناد جدول و نمودار مقايسه نفر ساعت، مقتبس از نشریه عملكرد آموزش كاركنان سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی؛

و به همت اداره آموزش و بهسازی نیروی انسانی شركت خدمات حمایتی كشاورزی در سال 94 توانست بالاترین رتبه را بین 8 طرح و شركت مستقل به خود اختصاص دهد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید