با توجه به برگزاری مناقصه خرید کودشیمیایی خارجی و مشخص شدن زمان ورود محموله به کشور درخواست خرید دو بیمه نامه صادر گردید

خرید دو بیمه نامه حمل دریایی

با اعلام رابط روابط عمومی مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری :

با توجه به برگزاری مناقصه خرید کود شیمیایی خارجی و مشخص شدن زمان ورود محموله ها به کشور درخواست صدور دو فقره بیمه نامه حمل دریایی کود شیمیایی کلرور پتاسیم به مقدار صادر گردید که بیمه نامه ها توسط شرکت بیمه گر صادر شد . فیروز هزمزی مدیر توزیع ، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اذعان داشت که پوشش بیمه ای محمولات وارداتی و داخلی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و اداره بیمه این مدیریت به صورت جدی پیگیر این مهم می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید