مقدار 4548 تن کود اوره و سوپرفسفات و پتاسه بصورت فله در محل انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، از ابتدای سال جاری در مجموع مقدار 4548 تن کودهای شیمیائی اوره ، سوپرفسفات و پتاسه در محل انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه و قرارداد کیسه گیری ، صفافی و پارت چینی آن با پیمانکار منعقد گردیده است .

در سه ماهه نخست سالجاری نیز مقدار حدود 6000 تن انواع کود شیمیائی توسط پیمانکار کیسه گیری شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید