پاسخگو بودن کارگزاران به نیازهای کشاورزان در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از حسن برخورد و پاسخگویی به نیازهای نهاده ای بخصوص نیازهای کودی کشاورزان مراجعه کننده به کارگزاران در هر شرایطی خبرداد

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران با اعلام این مطلب گفت: پاسخگو بودن به کشاورزان و رفع نیازهای کودی کشاورزان بهره بردار فعال در حوزه وظیفه مندی هر کارگزار به تمامی کارگزاران در 22شهرستان استان مازندران توصیه موکد شده است چرا که تمامی هدف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خدمت صادقانه و حمایت همه جانبه از کشاورزان در زمینه نهاده های کشاورزی بخصوص تامین و توزیع کودهای پرمصرف موردنیاز کشاورزان  می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید