عملكرد اسفند ماه سال 1395 شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان گيلان

گزارش عملكرد اسفند ماه  سال 1395 شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان گيلان به نقل از روابط عمومي؛

کودشیمیایی :

طی ایام فوق مقدار5125090 کیلوگرم ازانواع کود شیمیایی فروش مستقیم به کارگزار ازمبادی داشته ایم ومقدار5804730 کیلوگرم کودشیمیایی طی حواله ازانبارسازمانی گیلان به فروش رسیده  ، ومقدار 978613 کیلوگرم کودشیمیایی بطور مستقیم ازمبادی به انبارهای سازمانی شرکت وارد شده است .

بذر:

نظارت و هماهنگی جهت توزیع بذر گواهی شده

شرکت درجلسات کمیته فنی بذراستان

نظارت وایجاد هماهنگی جهت پیمانکاری تولید بذرسال 1396

نظارت برنگهداری بهداشتی بذر

شناسایی پیمانکاران درجهت توزیع بذر وتوجیه آنان .

سایر :

شرکت در جلسات هفتگی هواشناسی کشاورزی استان ( دیسکاشن )

اطلاع رسانی به مجموعه سازمان جهادکشاورزی استان برای فروش علف کش تاپیک

انجام نیاز سنجی آموزشی کلیه کارکنان برای سال 1396

درخواست و ورود 2000 لیتر روغن امولسیون شونده برای توزیع .

فروش یک دستگاه گاوآهن مخصوص شالیزار

دعوت ازتولیدکنندگان وفروشندگان ماشینها وادوات کشاورزی برای تنظیم قراردادهای وکالت درفروش کالا

صدورمجوز انتقال تراکتوربه دفاترمحاضررسمی

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید