برگزاری جلسه کمیته توزیع کود استان در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، روز سه شنبه  مورخ 18/4/98 جلسه كميته توزيع كود استان با حضور دكتر اسدي رئيس محترم موسسه تحقيقات خاك و آب كشور و معاون بهبود توليدات گياهي و كليه اعضاي كميته كود از جمله مديرشركت خدمات حمايتي كشاورزي در مديريت زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان برگزار گرديد .

در این جلسه ابتدا مديرمحترم زراعت سازمان در مورد درصد پايش اكيپ نظارتي استان كه بطور مرتب هرهفته از واحدهاي توزيع كننده كود شهرستان ها بازديد بعمل مي آيد ، گزارشي كاملي ارائه نمودند .

سپس آقاي باقريان  در مورد نمونه برداري به تعداد 219 مورد در سال 97 و 27 مورد از سه ماهه اول سال 98 با توجه استقرار نظام كنترل كيفيت در شركت از كودهاي يارانه اي و غيريارانه وارده به استان و به نتايج آناليز قابل توزيع بودن كودهاي مذكور اشاره نموده و درمورد تفاهم نامه منعقده شركت مركزي با توليد كنندگان و توزيع آن از طريق شبكه كارگزاري تحت پوشش شركت گزارش جامعي بيان نمودند .

درادامه دكتراسدي رئيس محترم موسسه تحقيقات خاك و آب كشور با بيان اينكه موسسه بازوي مشورتي وزارت جهاد كشاورزي و مجري ثبت ماده كودي در كشور بوده و همچنين از 11000 برند موجود در كشور تاكنون 8000 برند مورد تائيد موسسه تحقيقات آب و خاك قرارگرفته است . ايشان با توجه شرايط فعلي جامعه و تحريم هاي اقتصادي اظهار نمودند به منظور حمايت از محصولات باكيفيت داخلي توليد كنندگان همكاري و تعامل  لازم با تويد كنندگان معمول گردد . سپس ايشان به سوالات مطروحه حاضرين در جلسه در مورد كيفيت كودهاي توليدي و نحوه  كنترل ، نظارت و پايش پاسخ دادند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید