توزیع مستقیم کود شیمیایی دراستان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورز ی استان فارس ،

در خرداد ماه سال جاری مقدار 798تن انواع  کودشیمیایی از ارقام  سوپرفسفات تریپل و اوره  بصورت فروش  مستقیم در اختیار کشاورزان عمده  استان وکارخانجات تحت پوشش بخش کشاورزی استان فارس از قبیل کارخانجات قند قرار گرفته است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید