كارگاه آموزشی افزايش بهره وری و بهبود تغذيه گياهی در استان فارس

.

در راستای افزایش بهره وری و بهبود تغذیه گیاهی یك دوره كارگاه آموزشی تغذیه گیاهی توسط شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان فارس با همكاری معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد كشاورزی فارس و اعضای هیئت علمی مركز تحقیقات كشاورزی، مدیریت هماهنگی آموزش و ترویج و امور مجلس و شهرستانها در مناطق شش گانه استان برگزار گردید كه طی این دوره به 150 نفر از كارشناسان به عنوان مربی جهت انتقال مطالب به بهره برداران آموزش های لازم ارائه گردید./

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید