گزارش عملکرد معاونت فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ،

گزارش عملکرد معاونت فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در خرداد ماه سال جاری به شرح ذیل می باشد :

- نظارت بر عملکرد و تهیه گزارش ماهیانه از کارگزاران کود شیمیایی ،پتروشیمی شیراز ،کود های وارداتی فله موجود در انبار های سازمانی شرکت و ارائه به مدیریت فنی و بهبود کیفیت و مواد دفع آفات گیاهی 

- پیگیری بازسازی دیوار مجتمع بذر 

- پیگیری دریافت یارانه بذر سال 95 از سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 

- شرکت مستمر در جلسات کمیته فنی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید