بازدید از انبار کارگزاران

بازدید دوره ای از انبار کارگزاران کود شهرستان بندر ترکمن در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جر یبی  با اعلام  خبر گفت:  4 کارگزار در شهرستان  بندر ترکمن  کار توزیع کود را انجام  می دهند  وی  در ادامه  افزود: اکیپ نظارتی متشکل از کارشناسان فنی و بازرگانی کود شرکت ، از محل توزیع کارگزاران کود شهرستان بندر گز بازدید بعمل آوردند. و موارد ذیل به کارگزاران تاکید شد:

1-نصب تابلوی کارگزاری در محل توزیع ؛

2- اطلاع رسانی کودهای وارده به جهاد کشاورزی شهرستان قبل از توزیع؛

3-رعایت دستورالعملهای توزیع کود شیمیایی؛

 4-  فروش کودهای یارانه دار براساس قیمت مصوب؛

 5- ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام تحویل کودهای یارانه دار به کشاورزان در سیستم توزیع هوشمند؛

6 - تذکر در خصوص عدم توزیع نهاده های کشاورزی غیر تکلیفی تولید کنندگان داخلی ، خارج از شمول تفاهم نامه منعقده با شرکت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید