برگزاری جلسه به منظور برنامه ریزی انتخاب مزارع پایلوت تغذیه گیاهی گندم استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، در مورخ 6/4/98 جلسه ای به منظور برنامه ریزی جهت انتخاب مزارع پایلوت تغذیه گیاهی گندم و ارائه فرمول کودی مناسب با حضور معاون محترم تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاوری استان ، مدیریت زراعت ، رئیس بخش تحقیقات خاک و آب استان و سایر اعضاء کارگروه مربوطه در سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی تشکیل گردید که در خصوص نحوه انتخاب مزارع و ارائه فرمول کودی مناسب بحث و تبادل نظر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید