جلسه بازگشایی پاکات مناقصه حمل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

آقای علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از برگزاری جلسه بازگشایی پاکات تجدید مناقصه حمل و نقل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز خبر داد. ایشان اعلام نمودند در مورخ 98/4/10 به منظور تعیین برنده مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه اعضاء کمیسیون معاملات استان تشکیل جلسه دادند و پس از مراجعه به سایت ستاد دولت الکترونیک مشخص شد 2 خریدار اسناد وجود داشته ولی در مهلت مقرر قانونی بارگزاری اسناد صورت نگرفته است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید