حضور و بازدید مدیر امور اداری از استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

آقای علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از حضور آقای مهندس مرتضی مرادی مدیر امور اداری و آقای مهندس افچنگی کارشناس مسئول امور استانها در البرز خبر داد. ایشان اعلام نمودند در مورخ 98/4/9 به منظور تعیین محل جدید و مقدمات انتقال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی جلسه ای در استان تشکیل گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید