بازدید مدیر از انبار سازمانی استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام در یوم جاری از روند تخلیه و توزیع کود فله در انبار سازمانی مهران بازدید بعمل آورد.

مهندس جمالی به اتفاق چندی از کارشناسان شعبه جهت بررسی روند کیفی و کنترل حمل مقدمات کیسه گیری کودهای فله ارسالی از مبادی در محل انبارهای سازمانی شرکت حضور یافتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید