بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از سموم ارسالی تولیدی مجتمع شیمیایی آبیک در انبار سازمانی گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان  از سموم ارسالی تولیدی مجتمع شیمیایی آبیک در انبار سازمانی گرگان بازدید نمودند  و  با اعلام  این خبر گفت:  از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه سال جاری،5500لیتر سم بازودین ( دیازینون60%) و6300 لیتر سم کلر  پیریفوس8/40%( دورسبان) تولیدی مجتمع شیمیایی آبیک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وارد انبار سازمانی گرگان شد وی تاکید کرد:این سموم الزاما ازطریق عاملین  فروش مجاز سم درسطح استان توزیع گردد و به علت پائین بودن قیمت آن نسبت به بازار،  کنترل و نظارت بیشتری بر فروش آن اعمال گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید