توزیع کود سوپرفسفات تریپل بین استانهای مختلف کشور

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک،

بمنظور تامین کود مورد نیاز استانها در فصل مصرف ، این مجتمع در سال 1398 مقدار 648061 کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل بین استانهای مختلف کشور توزیع نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید