مجموع کیسه گیری کودهای فله درمجتمع انبارهای کمی آباد اردبیل درسه ماهه اول سال

به گزارش روابط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل، براساس اظهار آقای راهب مسافر مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل در سه ماهه اول سال 1398 از کل کودهای فله وارده ازمبادی مختلف سطح کشور به مجتمع انبارهای کمی آباد اردبیل :

1ـ مقدار 2027 تن کود اوره

2ـ مقدار741 تن کود سوپرفسفات تریپل

3ـ مقدار 220 تن کود سولفات پتاسیم

مجموعاً 2988 تن کیسه گیری و جهت توزیع بین کشاورزان منطقه به کارگزاریهای طرف قرارداد ارسال گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید