بازدید معاون سیاسی امنیتی استاندار ازدو طرح درشهرستان ایوان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام، معاون سیاسـی امنیتی اسـتانداري، فرماندار ایوان معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزي استان و کارشناس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و وعده اي از مدیران ادارات شهرستان ایوان از دو طرح باغ انگور ماژین وشرکت کشت ودام قیام ایوان بازدید نمودند.

در بازدید از باغ انگور ماژین مهندس اقدسـی معاون بهبود تولیدات گی جهادکشاورزري سازمان گفت که این باغ در بیش ازسـه هکتار با اعتبار اولیه150 میلیون تومان و با روش داربستی که درشهرسـتان ایوان اولین نمونه است که اجرا گردیده و پیش بینی می شود سالیانه بیش از200 تن محصول داشته باشد مهندس اقدسی افزود که در استان بیش از 1200 هکتار باغ انگورداریم که420 هکتار آن درشهرستان ایوان هست که به نوعی ایوان را باید قطب انگور استان نامید. تمام کودهای مصرفی این باغ از کارگزار طرف قرارداد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تهیه و تامین شده است.

دراین بازدید مهندس اقدسـی معاون جهاد کشاورزي سازمان گفت که جهت اجراي درختکاري اطراف مجتمع گاوداري نهالهاي لازم به طور رایگان در اختیار شرکت کشت و دام قیام قرارگیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید