جناب آقای مهندس ندرلو طی جلسه ای با همكاران استان البرز،

اهداف و راهبردهای شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز را بيان نمودند.

.

با عنایت به برگزاری کارگاه آموزشی مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تهران و تبیین سیاست ها و خط و مشی شرکت توسط مدیرعامل محترم، بدین منظور جلسه ای با حضور کلیه همکاران در استان تشکیل و سیاست های کلی شرکت و وظایف محوله به استانها در تمامی محورها از سوی جناب آقای مهندس ندرلو مدیر محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز به همکاران انتقال یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید