بازدید کشاورزان، کارگزاران و بهره برداران از همایش استان زنجان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،

امروز بازدید کشاورزان، کارگزاران و بهره برداران بخش کشاورزی از نخسنین همایش آشنایی و معرفی محصولات سبدکالای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید