صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بازدید کارشناسان بذر با پیمانکاران طرف قرارداد شرکت خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، بازدید کارشناسان بذر استان از مراحل کنترل و نظارت انجام شده تا مرحله پنجه دهی در مزارع تکثیری بذور برنج مادری و گواهی شده سال جاری استان با پیمانکاران طرف قراردادشرکت شامل مراحل ذیل می باشد:

1-ثبت اراضی تعیین شده جهت تولید بذر در سامانه تعریف شده از سوی نماینده استانی ثبت و گواهی بذر

2-تولید و پرورش نشاءهای استاندارد

3-انتقال و کشت نشاءهای تولیدی در زمین اصلی

4-انجام آزمون خاک و اجرای توصیه کودی پایه و سرک مرحله اول

5-پایش مزارع تکثیری در راستای اجرای مبارزه پیشگیرانه با آفات و بیماری ها در صورت نیاز   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید