بازدید همکاران واحد طرح و برنامه از استان مرکزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه،

در تاریخ 98/3/25همکاران واحد طرح و برنامه آقایان معتمدی و طاهباز  از اموال و دارایی های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مرکزی به منظور تخصیص بهینه اعتبار با اولویت هزینه های اجتناب ناپذیر بازدید به عمل آوردند. در راستای بازدید ایشان گزارش مبسوطی جهت تخصیص تامین اعتبار به استان مذکور به سمع و نظر مدیریت محترم واحد رسید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید