گزارش شرکت در نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

.

نمايشگاه بين المللـي اسـتان اصـفهان بـا عنوان تکنولوژي و تجهيزات کشاورزي و باغباني نهاده ها و محصولات و خــدمات وابســته از تــاريخ ٢٣ الــي ٢٦ ديمــاه ٩٥ برگــزار گرديــد . کــه دستاوردها و نکات مهم آن بطور اختصار به شرح ذيل ارائه ميگردد :

ارائـه کليـه محصـولات توليـدي مجتمـع شـامل سـموم گرانولـه کيسـه اي،سطلي و سموم مايع و روغن ولک -توزيع بروشور و کاتالوگ و کارت ويزيت محصولات توليدي - ارائه اطلاعات فني و علمي مربوط به محصولات توليدي به کليـه بازديـد کنندگان اعم از کشاورزان ،کارگزاران و..... - هماهنگي با برخي از مراجعين محترمي که بـه خريـد يـا توليـد مشـترک علاقمند بودند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید