بازدید دوره ای مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از انبار کارگزاری های کود در شرق استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید هزار جریبی  مدیر  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان  که از انبار کارگزاری  ها کود  در شرق استان  گلستان  بازدید  بعمل آوردند از کارگزاران خواست با همکاری و تعامل و یک برنامه ریزی دقیق برای تغذیه گیاهی مناسب در سال زراعی ، سهمیه کودی خود را که براساس برش ماهانه تعیین شده سریعتر جذب کنند تا در تأمین کود مورد نیاز کشاورزان با مشکل مواجه نباشند ؛ و همچنین بحث نظارت ، پایش و رصد را جدی بگیرند  و با کمیته پایش کود استان همکاری نمایند تا از فروش کود خارج از شبکه توزیع جلوگیری شود و کود به دست مصرف کننده واقعی برسد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید