تجدید مناقصه امور حمل،تخلیه و بارگیری استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، با عنایت به بازگشایی پاکت پیشنهاد مناقصه عمومی عملیات بارگیری، حمل و تخلیه استان البرز و مشخص نشدن برنده، مناقصه مذکور تجدید گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید