تامین و حمل کود اوره در سال 1398

برنامه ریزی جهت برگزاری مناقصه حمل کود اوره (کابوتاژ)

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

برنامه ریزی برای برگزاری مناقصه حمل اوره (کابوتاژ) جهت سال زراعی 99-98

در راستای برنامه ابلاغی معاون محترم امور زراعت وزرات جهاد کشاورزی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص تامین و تدارک کود شیمیایی اوره مورد نیاز بخش کشاورزی، بنا به اعلام جعفر مسجدی مدیر بازرگانی خارجی برنامه ریزی های لازم جهت برگزاری مناقصه حمل 315000 تن متریک کود اوره در تاریخ 98/3/19 انجام پذیرفت./

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید