بررسی وضعیت جذب سهمیه کودی در شهرستان شمیرانات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، جلسه ای به منظور بررسی وضعیت کودی و برنامه ریزی جهت جذب سهمیه کودی براساس برش ماهانه با حضور کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، مدیر و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی وکارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات در مورخ 19/3/98 برگزار شد. . مهندس علی اصغر ثقفی رئیس اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با بیان اینکه شهرستان شمیرانات با توجه به شرایط حاکم در سال گذشته کمترین جذب را در سطح استان داشته ، گفت: کارگزارن سهمیه کودی که براساس برش ماهانه برای این شهرستان تعین شده به موقع جذب و براساس لیست بهره برداران مدیریت شهرستان توزیع کنند تا نیاز کشاورزان را برطرف و با کمبود کود مواجه نباشند. وی همچنین  نقش کودهای پایه ( پتاسه و فسفاته ) در تغذیه گیاهی را مهم دانست و از کارگزاران خواست تا در زمینه توصیه های کودی و استفاده از کودهای تأئید شده موسسه تحقیقات آب و خاک همکاری لازم را به عمل آورند و با نظارت و پایش و رصد کودهای کشاورزی از عرضه کودهای تقلبی و خارج از شبکه کارگزاری جلوگیری شود .

مهندس مسعود ایلکا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات ضمن تشکر از زحمات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران و عاملین توزیع نهاده های کشاورزی ، با بیان این مطلب که پشتیبانی تأمین کود از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران شکل می گیرد و کودها یارانه دار می باشد گفت: عاملین شهرستانی باید هماهنگی لازم را  نسبت به تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی در سطح شهرستان را داشته باشند تا نهاده ها به موقع به دست بهره برداران واقعی برسد تا استفاده بهنیه شود . وی با اشاره به اینکه حدود 7000 هکتار سطح کشاورزی در این منطقه وجود دارد و همه محصولات باغی می باشد ، حمایت از این قشر کشاورزان را وظیفه ذاتی مجموعه جهاد کشاورزی دانست و از عاملین توزیع خواست به موقع سهمیه کودی را جذب کنند تا وقفه ای در توزیع کود نباشد .

در ادامه کارگزاران حاضر در جلسه به بیان مشکلات و ارائه پیشنهادات خود از جمله  برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی و برگزاری  طرح الگویی تغذیه گیاهی در این شهرستان ، پرداختند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید