تهیه و تحویل صورتهای مالی سال 1397 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورمالی، به حول و قوه الهی صورتهای مالی سال 1397 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با همت کلیه مدیران و همکاران بالاخص تلاش شبانه روزی همکاران امور مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طبق استانداردهای حسابداری تهیه و تحویل حسابرسان محترم سازمان حسابرسی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید