نمونه برداری از پارت هفتم ( 200 تن )کود سولفات پتاسیم گرانول

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، با توجه به حمل 200 تن کود سولفات پتاسیم گرانول از پارت هفتم کارخانه شیمی اکسیر بوستان به انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، نمونه برداری از پارت مذکور انجام و جهت آزمایش و آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید