من لم يشكرالمخلوق لم يشكرالخالق

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید