حمل مستقیم بیش از 1000 تن کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز : مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از فروش مستقیم بیش از 1000 تن کود اوره در سال 98 به استان البرز خبر داد . ندرلو اعلام نمود: از ابتداي سالجاري تاکنون با توجه به سهمیه تخصیصی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان البرز بیش از 1000 تن کود اوره بصورت فروش مســتقیم در اختیــار کشــاورزان پیشــرو و کــارگزاران تحــت پوشــش بخش کشاورزی استان البرز قرار گرفته است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید