بازگشایی پاکتهای مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی

به گزارش روابط عمومی این استان جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی استان با حضور کلیه اعضای محترم کمسیون معاملات استان و همچنین نماینده محترم سازمان بازرسی استان گیلان در روز چهارشنبه مورخ 8/3/1398از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار گردید که از بین 3 موسسه مناقصه گر موسسه حفاظتی و مراقبتی نظم آوران مهر کادوس بعنوان برنده اول و موسسه حفا ظتی و مراقبتی درخشش مهر ایرانیان البرز بعنوان برنده دوم انتخاب گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید