تخلیه کود های وارداتی در انبار های سازمانی شعبه فارس

به گزارش روابط عمومی شکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ، کود های وارداتی فله  ارقام سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل روزانه به مقدار حدود 600 تن در انبار های سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس تخلیه و متعاقباً کیسه گیری خواهد شد .دکتر ناظمی با اعلام این خبر افزود که کشاورزان استان در خصوص تهیه و تامین کود های مذکوراز طریق شبکه کارگزاری تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اقدام نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید