بازدید از کارگزاری ها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان ، بازدید دوره ای از کارگزاران شهرستان گرمسار صورت گرفته و نکات مسائل به شرح زیر به آنها توضیح داده شد

1- تذکر در خصوص عدم نگهداری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان

2- تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کودهای یارانه ای در سیستم هوشمند

3- توضیح در خصوص مزایای استفاده از سامانه1559

4- نظارت برقیمت فروش کود های یارانه ای در همه کارگزاری ها 

5- توضیح وآموزشدر خصوص چگونگی پر کردن فرم شماره 1 و 2 پایش کارگزاران و تاکید بر ضروری بودن آنها

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید